Blåbetong – farligt

Blåbetong, även kallad blå lättbetong, utgör den största radonkällan bland alla byggmaterial och producerades mellan åren 1929 och 1975. Detta byggmaterial innehåller radium som sönderfaller och bildar radon, vilket är en gas som kan vara farlig i höga halter. Blåbetong kan förekomma i både armerade och oarmerade produkter för stomkonstruktioner och stomkompletteringar, till exempel vägg- och bjälklagselement, murblock och isolerblock. Lättbetongkross av blåbetong kan också ha använts som värmeisolering i bjälklag. Trots att materialet avger radon klassas blåbetong inte som farligt avfall. Om man misstänker att man har blåbetong i sitt hus och att detta kan bidra till förhöjda radonhalter i inomhusluften finns det åtgärder man kan vidta, såsom att förbättra ventilationen, tapetsera med radontapet eller ta bort blåbetongen.

Det enda sättet att upptäcka om det finns radon i en byggnad är genom att göra en radonmätning. I Sverige har högsta tillåtna gränsen för radonhalt i inomhusmiljöer fastställts till 200 bq/m3. För att få en tillförlitlig mätning och ett årsmedelvärde bör mätningen utföras under eldningssäsongen, vilket pågår från 1 oktober till och med 30 april. Det rekommenderas att mätningen pågår under minst två månader för att ge en korrekt avläsning. Genom att regelbundet genomföra radonmätningar och vidta lämpliga åtgärder kan man minska risken för att utsättas för höga halter av radon i inomhusmiljön.

Är blåbetong farligt? Det uppskattas att det finns cirka 400 000 bostäder i Sverige som innehåller blåbetong, vilket är en betydande mängd. De flesta hus och byggnader med blåbetong återfinns i Stockholm, Mälardalen, Göteborg, Västerås, Borås och Jönköping. Om en radonmätning visar förhöjda radonhalter i en bostad eller byggnad, särskilt om den byggdes före 1980-talet, är det viktigt att undersöka vilka byggnadsmaterial som användes. Detta kan ge en indikation på om blåbetong kan vara den troliga källan till de förhöjda radonhalterna.

Höga halter av radon i inomhusmiljöer kan utgöra en allvarlig hälsorisk för människor. Radon är en gas som bildas när radium sönderfaller, och när den inandas kan det leda till skador på lungorna som i sin tur ökar risken för lungcancer. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon i inomhusluften ungefär 500 lungcancerfall per år i Sverige.

Det är därför viktigt att regelbundet mäta radonhalterna i bostäder och andra inomhusmiljöer för att minska risken för hälsoproblem.